Gipsy Night - Hotel Festival Plaza


Gipsy Night 2019